Přátelské setkání občanů Turkovic 22.11.2014

Zápis ze setkání občanů Turkovic dne 22.11.2014  

(zápis vyhotovila p. Vlasta č.p. 17, za což ji moc děkujeme) 

Program:

  1. Výsledky voleb z ustavujícího zasedání
  2. Volba členů a předsedy osadního výboru
  3. témata na pomoc ke zkulturnění a kulturní rozvoj obce
  4. Náměty a připomínky občanů

 

Přítomni občané dle prezenční listiny. Hostem byl starosta pan RNDr. Martin Macháček

Všechny přítomné přivítal moderátor akce pan Vaněk a požádal pana starostu o souhrnnou zprávu budoucí činnosti Obecního úřadu, a dalších plánů, které by měly být uskutečněny. Jedná se hlavně o stavby jako je školka, škola, cesta Březina, Bílá cesta, křižovatka Turkovice a čistička odpadních vod a kanalizace v Turkovicích.

Jan Brabec navrhuje další návrhy na školu, protože je v současné době pouze jeden a ten je velmi drahý. Dále se hovořilo o cyklostezce mezi Turkovicemi a Ondřejovem, což zatím není tolik důležité. Čistička odpadních vod bude umístněná v Turkovicích pod serpentinami. Bude připojen i západní Ondřejov a Lensedly. Dále padl návrh o prořezání stromů a keřů v ulici k Lensedlům a okolí. Diskutovalo se o soukromých pozemcích, které nejsou zatím zastavěné, ale majitelé se o ně nestarají ani posekáním trávy. Obec s tím nic nenadělá, ale je Orgán ochrany půdy v Říčanech, který se touto problematikou včetně pokut zabývá.

Turkovičtí chtějí aby bylo vidět, že se tu něco dělá a chtěli by se zapojit aktivně, protože tu panuje dojem, že Ondřejov je něco víc a Turkovice po ním.

Dále pak Josef Brabec seznámil s návrhem rekonstrukce požární zbrojnice, avšak zatím je toto ve studii proveditelnosti. Jednalo by se o nástavbu či přestavbu zbrojnice na alespoň jednu třídu.

Rodiče Turkovických dětí požadují zastávku autobusu mezi Turkovicemi a Lensedly, protože zastávka v Lensedlých je příliš daleko od bydliště dětí.

Pan Josef Brabec seznámil přítomné s výsledky voleb do zastupitelstva obcí. Pak se diskutovalo o volbě Osadního výboru. V osadním výboru pro naší obec stačí 3-5 lidí, kteří mají v obci Turkovice trvalý pobyt. Byla to velmi rušná debata a nakonec byli navržení pan Viktor Pěch (který nebyl přítomen), pan Petr Lžičař (též nebyl přítomen) a dále se přihlásili pan František Srna, paní Terezie Srnová a Inka Kmochová. Tento návrh Josef Brabec přednese na Schůzi zastupitelstva v prosinci.

Dále Turkovičtí chtěli využít alespoň jednou v pátek v měsíci setkání zde ve zbrojnici k lepšímu poznání se vzájemně a debatovat např. o různých návrzích a akcích. Toto bylo však zavrženo, protože každý pátek zde mají hasiči své setkání.

Tímto jsme poděkovali za účast a zakončili setkání.

V Turkovicích dne 23. 11. 2014